Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Według ustawy o ochronie przyrody, „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcje korytarzy ekologicznych"

Ochrona takich obszarów ma na celu zachowanie istniejących dotychczas elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego bez zmiany dotychczasowych form gospodarowania i stosunków własnościowych.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy – utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 105 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy.

Powierzchnia ogólna to 16677,80 ha , w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Zaporowo 3737,17 ha.

Zasadniczym przyrodniczym celem utworzenia tego obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona Krajobrazu przyrzecza rzeki Baudy wraz z rozcięciami erozyjnymi wschodnich zboczy Wysoczyzny Elbląskiej oraz strefy ujściowej rzeki Baudy do Zalewu Wiślanego z jego strefą przybrzeżną.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki - utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 147 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki.

Powierzchnia ogólna to 43307,30 ha, w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Zaporowo 1852,07 ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Pasłęki stanowi strefę ochronną rezerwatu przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce". Zasadniczym celem przyrodniczym utworzenia tego obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona strefy przyrzecza Pasłęki jej hydrotopu oraz biotopu lasów.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego - utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wybrzeża Staropruskiego.

Powierzchnia ogólna to 1768,50 ha, w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Zaporowo 100,00 ha.

Zasadniczym celem przyrodniczym utworzenia tego obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu deltowego oraz strefy ujścia rzeki Pasłęki i strefy przybrzeżnej Zalewu Wiślanego.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki - utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 33 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki.

Powierzchnia ogólna to 4528,50 ha, w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Zaporowo 2391,39 ha.

Zasadniczym celem przyrodniczym utworzenia tego obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona rozcięć erozyjnych rzeki Banówki, jej hydrotopu oraz biotopu lasów.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich - utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich.

Powierzchnia ogólna to 11067,40 ha, w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Zaporowo 1787,67 ha.

Zasadniczym celem przyrodniczym utworzenia tego obszaru chronionego krajobrazu jest ochrona krajobrazu ciągu wzniesień moreny czołowej.