Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Zaporowo swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty:

1. Powiat Braniewski – pow. 1190,46 ha

2. Powiat Elbląski – pow. 102 ha

Nadleśnictwo udziela instruktażu, doradztwa, sporządza plany zalesieniowe, wydaje decyzję, a także dokonuje cechowania drewna zgodnie z Ustawą o lasach oraz zawartymi porozumieniami z ww. starostwami.

Łącznie powierzchnia lasów nadzorowanych wynosi ponad 1292,46 ha.

W czasie roku wykonuje się zalesienia gruntów, pielęgnacje lasu w tym pielęgnacje gleby, czyszczenia oraz trzebieże. Pozyskuje się około 300 m3 drewna rocznie.

 

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

We wszystkich sprawach związanych z nadzorem nad gospodarką w lasach niepaństwowych prosimy o kontakt z pracownikiem nadleśnictwa Róża Kowalczyk

- poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 15.00 w biurze nadleśnictwa, tel. 55 243 9477

- tel. komórkowy 733 993 301