Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Zaporowo jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie europejskie, jelenie szlachetne i sika, daniele, sarny i dziki. Szacuje się, że łosi jest ok. 60 szt., jeleni szlachetnych 489 szt., jeleni sika 82 szt., danieli 8 szt., saren 3129 szt., a dzików 1457 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, oraz coraz częściej wilka.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny, norki i inne.

Wśród zbiorników wodnych (głównie Jezioro Pierzchalskie) oraz licznych rzek (Pasłęka, Bauda, Banówka i inne) prawdziwy raj ma ptactwo wodne. Coraz więcej ptactwa pojawia się również wokół  zbiorników retencyjnych, które powstają dzięki bardzo licznej populacji bobra.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Inwentaryzacja sporządzana jest wspólnie przez leśników i myśliwych pod nadzorem naukowców z Międzynarodowego Instytutu Ekologii różnymi metodami (pędzenia próbne, liczenie na transektach, karty z polowań zbiorowych oraz całorocznych obserwacji). Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta a dzika utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.

Z roku na rok maleje jedynie populacja jelenia sika (introdukowanego w XIX wieku przez Cesarza Wilhelma w okolice Kadyn), który narażony jest w największym stopniu na rosnącą populację wilka (ok. 7 szt.).

 

Szkody łowieckie: w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) wnioski o szacowanie szkód łowieckich  składać należy do organu wykonawczego gminy właściwej  ze względu na miejsce wystąpienia szkody.