Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

 

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Zasady hodowli lasu

 Rozmiar zadań z zakresu hodowli lasu na lata 2010 – 2019 w Nadleśnictwie przedstawiają się następująco:

  • odnowienia halizn i płazowin – 33,31 ha
  • orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego – 1302,50 ha, w tym zrębami zupełnymi –166,98 ha,
  • orientacyjna powierzchnia dolesień, uzupełnień – 347,18 ha,
  • powierzchnia melioracji – 1126,33 ha, w tym melioracje wodne – 0,00 ha,
  • pielęgnowanie nowozakładanych upraw – 1359,38 ha,
  • pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 1818,31 ha,
  • pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 3370,55 ha
  • trzebieże – 9603,22 ha.

 

Nadleśnictwo Zaporowo posiada szkółki leśne z głównym kompleksem na Szkółce Leśnej Kurowo

 Powierzchnia ogólna szkółek 1062 ar., w tym produkcyjna 710 ar.

 Corocznie produkuje się ok. 3 mln. szt. sadzonek, głównie na potrzeby własne i innych nadleśnictw oraz na sprzedaż dla odbiorców indywidualnych.

Głównie produkuje się na szkółce gatunki drzew lasotwórczych liściastych (dąb, buk, lipa, jawor, klon, brzoza, olsza, wiąz), iglastych (sosna, świerk, modrzew) oraz gatunki biocenotyczne (czereśnia ptasia, jabłoń dzika, grusza dzika, trzmielina).