Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Pod zarządem Nadleśnictwa Zaporowo znajduje się ponad 18 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 1,5 tys. ha lasów prywatnych.

 
Jest to teren bardzo ciekawy przyrodniczo, uformowany został w okresie zlodowacenia północnopolskiego i charakteryzuje się przewagą form równinnych. Najbardziej urozmaiconą rzeźbę mają tereny falistej równiny morenowej Wzniesień Elbląskich porozcinanej licznymi głębokimi wąwozami wartko płynących cieków wodnych. Nad doliną Pasłęki i Baudy między Wzniesieniami Elbląskimi i Górowskimi leży Równina Warmińska, obszar płaski lub łagodnie pofalowany o różnicy wzniesień od 20 do 70 m. Po okresie lodowcowym na powierzchni Równiny Warmińskiej pozostały gliny morenowe i zastoiskowe iły. Płytkie zbiorniki wodne zarosły tworząc rozległe torfowiska.  Obszar deltowy Wybrzeża Staropruskiego (równina napływowa) rozciąga się na południowym zachodzie po Frombork i ujście Baudy, a na północnym wschodzie do granicy państwowej. Ten obszar zbudowany jest z piasków, iłów, utworów organogenicznych i mułków. Na wschód od obniżenia Pasłęki rozciągają się Wzniesienia Górowskie, obszar wyżynny o powierzchni falistej i pagórkowatej, prawie bezjezierny. Obszar ten ukształtowany został w najmłodszej fazie recesji zlodowacenia bałtyckiego i jest zbudowany z glin zwałowych, żwirowo–kamienistych i gliniastych pasm moren czołowych oraz piaszczystych sandrów usypanych na przedpolach linii postojowych lodowca.
Wierzchnie partie terenu zbudowane są z utworów czwartorzędowych a najmłodsze z nich i w dalszym ciągu tworzące się współcześnie osady holoceńskie wypełniają liczne obniżenia terenu oraz doliny rzek i strumieni.
Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, tworzące razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Zależność biocenozy leśnej i biotopu oraz znaczna różnorodność spowodowały, że wydzielono dwanaście typów siedliskowych lasu. Największą część stanowi Lśw (las świeży). Różne typy siedliskowe to również różne składy gatunkowe drzewostanów i gatunki panujące, najpowszechniejszym gatunkiem drzewa w lasach Nadleśnictwa Zaporowo jest dąb.
Szata roślinna ekosystemu leśnego to nie tylko drzewa. Krzewy i rośliny runa to ważne jego elementy składowe. Spośród nich na naszym terenie występuje wiele gatunków podlegających ochronie. Najciekawsze to bobrek trójlistkowy, kopytnik pospolity, pióropusznik strusi, podkolan biały. Stanowiska występowania tych roślin są u nas chronione, a więc nie prowadzi się tu prac gospodarczych, mogących je zniszczyć. Chronione są także najokazalsze egzemplarze drzew i głazów narzutowych w ramach pomników przyrody.
Świat zwierzęcy lasów jest równie bogaty, jak roślinny. Gromada ssaków reprezentowana jest przez podstawowe gatunki łowne: łosia, jelenia szlachetnego, jelenia sikę, sarnę, dzika, daniela, zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę i norkę. Z ciekawszych zwierząt chronionych odnotowano występowanie wilka, bobra, wydry i żółwia błotnego. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: bociana czarnego, derkacza, bielika i orlika krzykliwego. Z gromady gadów najciekawszym występującym u nas gatunkiem jest żmija zygzakowata. Z płazów występują m.in. traszki, a z owadów m.in. pachnica dębowa.