Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo ogłasza nabór na stanowisko księgowy/księgowa

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo ogłasza nabór na stanowisko księgowy/księgowa

I. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Zaporowo z siedzibą w Piórkowie, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia

Sekretariat nadleśnictwa czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 Tel. 0 55 243 9477,

e-mail: zaporowo@olsztyn.lasy.gov.pl

 

II. Określenie stanowiska:

Księgowy/Księgowa w Dziale księgowo-finansowym

 

III. Opis stanowiska:

1. Kontrola formalno-rachunkowa, dekretowanie oraz rejestracja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych z tytułu zakupionych usług i materiałów.

2. Prowadzenie ewidencji VAT, uzgadnianie kont z rejestrem zakupu VAT, sporządzanie JPK.

3. Rozliczanie sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ( faktury lub zbiorcze zestawienia paragonów) z leśnictw.

4. Analiza oraz sporządzanie zestawień w zakresie należności przeterminowanych oraz ich windykacja.

5. Uzgadnianie sald z kontrahentami.

6. Analiza i sprawdzenie poprawności księgowań na przydzielonych kontach analitycznych i syntetycznych.

7. Branie czynnego udziału w sporządzaniu planów finansowo-gospodarczych, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

8. Sporządzanie not księgowych w obszarze swojego zakresu czynności.

9. Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie swojego działania.

 

IV. Oferta Nadleśnictwa:

1. Umowa o pracę na okres 1 roku, z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Wysokość wynagrodzenia wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PGL LP.

4. Świadczenia socjalne zgodnie z przepisami branżowymi.

 

V. Wymagania obligatoryjne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie średnie.

3. Doświadczenie zawodowe 1 rok pracy.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

 

VI. Wymagania preferowane:

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2. Znajomość Ustawy o rachunkowości.

3. Znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Znajomość specyfiki działalności Lasów Państwowych w obszarze zadań przewidzianych do realizacji na zajmowanym stanowisku.

5. Odporność na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, chęć rozwoju, otwartość na nowe rozwiązania, zaangażowanie.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny zawierający adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail, opatrzony własnoręcznym podpisem.

2. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku (załącznik nr 1 ogłoszenia).

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

4. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

5. Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy na oferowanym stanowisku (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

6. Kopia dokumentów potwierdzających obligatoryjne zatrudnienie.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 22.10.2021 roku. - osobiście w zaklejonej kopercie (dokumenty należy umieścić w skrzynce przy wejściu głównym do nadleśnictwa) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. - elektronicznie na adres zaporowo@olsztyn.lasy.gov.pl - pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Zaporowo Piórkowo 8 14-526 Płoskinia Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy/a

2. Oferty niekompletne oraz złożone lub przesłane po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ani zwracane nadawcy.

 

IX. Procedura rekrutacyjna: Procedura będzie miała charakter trzyetapowy:

1. W pierwszym etapie rekrutacji ocenie będą podlegać dokumenty aplikacyjne. Osoby, których dokumenty spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie zaproszone do drugiego etapu rekrutacji. Termin pierwszego etapu 29.10.2021 r.

2. W drugim etapie rekrutacji powołana komisja przeprowadzi wstępne rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi osobami, które zgłoszą się na rozmowę. Osoby przystępujące do drugiego etapu okażą komisji dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje. Spośród tych osób komisja wybierze osoby, które zarekomenduje do kolejnego etapu rekrutacji. Termin drugiego etapu 08.11.2021 r.

3. W trzecim etapie rekrutacji Nadleśniczy osobiście przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zarekomendowanymi przez komisję kandydatami i dokona wyboru poprzez wskazanie osoby. Termin trzeciego etapu 15.11.2021 r.

 

X. Informacje dodatkowe:

1. Nadleśniczy może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

2. Nadleśnictwo Zaporowo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

3. Nadleśnictwo Zaporowo nie zwraca kosztów związanych z naborem.

4. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

5. Dodatkowych informacji o naborze udziela specjalista ds. pracowniczych pod numerem telefonu 055 243 94 82.

Materiały do pobrania